Cele Stowarzyszenia

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
2. Promowanie współpracy międzynarodowej i innowacji społecznych.
3. Niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie.
4. Niesienie pomocy osobom bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy.
5. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży głównie pochodzących z rodzin najuboższych, z problemami opiekuńczo- wychowawczymi oraz ich rodzinom.
6. Propagowanie idei mediacji i negocjacji jako metody rozwiązywania konfliktów społecznych.
7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
8. Wspomaganie i promowanie idei ekonomii społecznej.
9. Propagowanie idei wolontariatu.
10. Propagowanie zasady równości szans i zrównoważonego rozwoju.
11. Działalność kulturalno – oświatowa i rekreacyjno – sportowa na rzecz dzieci i młodzieży.
12. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.
13. Wspomaganie i promowanie edukacji formalnej i nieformalnej.
14. Organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych społecznie.
15. Spełnianie dziecięcych marzeń, zwłaszcza tych z rodzin dysfunkcyjnych.
16. Działanie przeciw przemocy w domu, rodzinie i środowisku.
17. Działanie przeciw używkom dostarczanym młodym ludziom.
18. Prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
19. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań.
20. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
21. Organizowanie czasu wolnego osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym i bezrobotnym.
22. Integrowanie lokalnej społeczności.
23. Podtrzymywanie tradycji narodowych i regionalnych.
24. Ochrona dziedzictwa narodowego i regionalnego.
25. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
26. Organizowanie działań wspierających dialog międzypokoleniowy.
27. Działania na rzecz wspierania seniorów i prawa do godnego starzenia się.
28. Działanie na rzecz ochrony przyrody i propagowanie działań proekologicznych.
29. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
30. Organizacja działań wspierających adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników do zmian.
31. Realizacja programów zdrowotnych i profilaktycznych.
32. Promowanie programów zdrowego starzenia się.
33. Promocja i wspieranie edukacji przedszkolnej.
34. Organizowanie wystaw i kiermaszy prezentujących efekty pracy Stowarzyszenia.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi w kraju i za granicą.
2. Współpracę z administracją państwową i samorządową w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
3. Podejmowanie inicjatyw obywatelskich oraz organizowanie akcji społecznych, prowadzących do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów, prelekcji oraz wizyt studyjnych.
5. Organizowanie spotkań międzynarodowych, międzyregionalnych i międzykulturowych, w szczególności z udziałem osób aktywnie działających na polu społecznym i kulturalnym w środowiskach lokalnych, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych.
6. Popularyzowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej w tym zakresie.
7. Edukację ekologiczną.
8. Organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zdobywanie funduszy na cele społeczne.
9. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym.
10. Wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży.
11. Organizowanie wyjazdów integracyjnych w celach poznawczych i rekreacyjnych.
12. Zdobywanie i gromadzenie środków na działalność na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, bezrobotnych.
13. Organizowanie pogadanek na tematy ochrony środowiska, zasad równości szans i zrównoważonego rozwoju, roli środowiska naturalnego w rozwoju regionu, społeczności oraz jednostki.
14. Włączanie lokalnego środowiska w akcje przez nas proponowane.
15. Działalność charytatywną i dobroczynną.
16. Działalność w obszarze promocji i ochrony zdrowia.
17. Organizowanie koncertów, festiwali, akcji i pikników z udziałem znanych i lubianych postaci życia publicznego.
18. Działania dobroczynne dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
19. Organizację praktyk i staży zawodowych.
20. Aktywizację społeczną i zawodową osób z terenów wiejskich.


 Statut Stowarzyszenie Czarno-Białe