Aktywni+

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Logo programu Aktywni+

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025

Nazwa zadania: #Aktywni

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

80 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

89 000 zł

Celem głównym zadania publicznego jest odpowiedź na zdiagnozowany przez Oferenta problem tj: Zniwelowanie obszaru wykluczenia cyfrowego i poprawienie bezpieczeństwa seniorów w sieci poprzez zwiększenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów u 20 osób (w tym 10 z niepełnosprawnościami) z 5 powiatów województwa lubelskiego poprzez realizację zadania publicznego w okresie 15.09-31.12.2023 r.

Cel główny zadania wpisuje się w priorytet III Włączenie cyfrowe a jego osiągniecie przyczyni się do zaspokojenia potrzeb grupy docelowej tj. 20 osób w wieku 60+ wykluczonych cyfrowo z województwa lubelskiego w szczególności pochodzących z terenów wiejskich.

Miejscem realizacji zadania publicznego jest województwo lubelskie w szczególności Lublin oraz gminy wiejskie wchodzące w skład powiatu lubelskiego, świdnickiego, zamojskiego i hrubieszowskiego.

Zapraszamy również na stronę – link poniżej:

https://aktywni4.webnode.page/

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:

Zaplanowano następujące warsztaty w formule stacjonarnej:

  1. „START” – zakres: podstawy obsługi sprzętu, obsługa przeglądarek, umiejętność korzystania z Internetu, wyszukiwanie informacji, obsługa poczty.
  2. „KOMUNIKATORY” – zakres: media społecznościowe, komunikatory, dostępne programy do komunikacji na odległość i sposób ich użytkowania.
  3. „E-ZAKUPY” – zakres: jak i gdzie robić zakupy w sieci, metody płatności, obsługa dostaw towarów.
  4. „E-OBYWATEL” – zakres: jak załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, czym jest profil zaufany, e-administracja, jak korzystać z profili urzędów i instytucji.
  5. „BEZPIECZEŃSTWO” – zakres: bezpieczne korzystanie z technologii teleinformacyjnych i Internetu, niebezpieczeństwo w sieci, rodzaje zagrożeń, obsługa programów antywirusowych, jak być bezpiecznym w sieci.

Każdy blok warsztatowy będzie miał 20 godzin szkoleniowych realizowanych w systemie spotkań 5 godzinnych dla 20 osób podzielonych na grupy 4 osobowe.

W ramach bloku warsztatowego zaplanowano wsparcie dla adresatów zadania- E-Asystenta Seniora, którego zadaniem będzie bieżąca pomoc i doradztwo związane z uczestnictwem w zadaniu publicznym.

Po zakończeniu przez uczestników zadania udziału w blokach warsztatowych kolejnym etapem będą spotkania indywidualne z Animatorami Integracji Cyfrowej, których zadaniem będzie budowanie sieci wsparcia seniorów w trakcie realizacji projektu jak i również po jego zakończeniu.
Animatorzy będą pełnić dyżury i służyć poradą w zakresie obsługi urządzeń (technologie) jak i kwestii merytorycznych dotyczących poruszania się po Internecie.

Na zakończenie zadania publicznego w ostatnim miesiącu realizacji założono szkolenie on-line dla uczestników zadania publicznego.

“E-ZDROWIE” – blok szkoleniowy on-line będzie poświęcony zdrowiu i będzie obejmował tematy profilaktyki zdrowotnej, aktywności w wieku 60 plus, zdrowego odżywiania oraz możliwości telemedycyny. Zaplanowano jedno szkolenie w wymiarze 5 godzin.

REKRUTACJA

Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o infrastrukturę Oferenta oraz współpracę nawiązaną z centrami Kultury/klubami seniorów oraz Urzędami Gmin w gminach powiatu Lublin, lubelskiego, zamojskiego i hrubieszowskiego, świdnickiego.

Grupę docelową zadania stanowią osoby w wieku 60 lat i więcej – 20 osób zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego w szczególności osoby, które doświadczają wykluczenia cyfrowego prowadzącego do izolacji społecznej. Minimum 50% grupy docelowej – 10 osób będą to osoby z niepełnosprawnościami (bez względu na rodzaj niepełnosprawności).

Kryteria formalne:

  • wiek 60 plus (data urodzenia wskazana w formularzu zgłoszeniowym)
  • zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego w powiecie-Lublin, lubelskim, zamojskim i hrubieszowskim (oświadczenie)
  • niepełnosprawność (orzeczenie lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność).

Decydującym kryterium wyboru będzie kolejność zgłoszeń

Działania rekrutacyjne będą uwzględniać zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami bez względu na rodzaj niepełnosprawności.

DO POBRANIA

NASZ PLAKAT

Galeria zdjęć