Wolontariat – czy warto?

Promocja Idei Wolontariat

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wszystkie osoby chcące zostać wolontariuszami i działać na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia zapraszamy do kontaktu. Z każdą osobą zostanie przeprowadzona rozmowa mająca na celu wskazanie obecnie realizowanych projektów, określenie przestrzeni zaangażowania wolontariusza, podpisanie umowy wolontariackiej.

Z uwagi na współpracę Stowarzyszenia z innymi podmiotami pozarządowymi istnieje możliwość wybory innej organizacji, jeśli ta zgłasza potrzebę wsparcia, a działania przez nią aktualnie podejmowane zainteresują Wolontariusza.

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji oraz osób indywidualnych, wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.