Wspólne sprawy

Jesteśmy młodą organizacją – jednak powołana została do życia przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom społecznym, pracy w organizacjach pozarządowych, w sektorze administracji publicznej, w firmach prywatnych.


Pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych

Podstawą mądrego i demokratycznego Kraju, ale też naszych małych Ojczyzn jest rozwój postaw obywatelskich. Organizacje pozarządowe i ich działalność to sposób na dokonanie zmiany.
Pomagamy na początkowych etapach rozwoju organizacji. Świadczymy usługi doradcze, szkoleniowe, coachingowe, których efektem ma być powstanie nowej organizacji pozarządowej.

Organizacje Pozarządowe

Organizacjami pozarządowymi są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (przedsiębiorców).

Organizacja pozarządowa (ang. non-government organization,) – to organizacja działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku.

Wykorzystując wiedzę osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia Czarno – Białe proponujemy udzielenie pomocy w zakładaniu organizacji pozarządowych, w szczególności stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt w formie e-mail w celu uzgodnienia zakresu współpracy. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo udzielnie wsparcia inicjatywom ważnym z punktu widzenia wybranej społeczności, realizującym i wspierającym ważny interes społeczny.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.


Bezpłatna pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Osoby w trudnej sytuacji materialnej pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać ze wsparcia prawnego w ramach Stowarzyszenia.
Osoby pokrzywdzone przestępstwem: gróźb karalnych, stalkingu, przestępstw na tle seksualnym, przemocy w rodzinie, handlu ludźmi, zaniedbywania lub porzucenia osób zależnych – mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia prawnego w ramach Stowarzyszenia.

Proponowany/preferowany sposób kontaktu:
a) Kontakt drogą elektroniczną (poczta e-mail) lub telefoniczną;
b) Krótkie przedstawienie sprawy i problemu osobie pierwszego kontaktu;
c) Umówienie się z Radcą Prawnym  na spotkanie;


Całodobowy Telefon Wsparcia dla Osób Pokrzywdzonych Przemocą oraz doświadczających kryzysu

Jesteśmy tu, aby pomóc w trudnych sytuacjach. Nasz całodobowy telefon wsparcia dedykowany jest osobom doświadczającym przemocy domowej, molestowania czy innych form krzywdzenia. Działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zapewniając anonimowe i bezpieczne środowisko dla rozmówców.

Nasza Misja:

  • Zapewnić natychmiastowe wsparcie prawne oraz emocjonalne dla osób doświadczających przemocy.
  • Udzielić informacji na temat dostępnych środków pomocy, schronisk, oraz innych form wsparcia.
  • Kierować do profesjonalnych instytucji i organizacji, które mogą pomóc w konkretnych sytuacjach.

Nasze Usługi:

  1. Wsparcie Emocjonalne: Nasi pracownicy służą pomocą i słuchają, bez oceniania czy potępiania.
  2. Informacje i Porady: Udzielamy informacji na temat dostępnych środków pomocy, praw pokrzywdzonych oraz opcji wyjścia z sytuacji przemocy.
  3. Bezpieczeństwo i Przekierowania: Wspieramy osoby pokrzywdzone w planowaniu bezpiecznego rozwiązania sytuacji oraz udzielamy informacji na temat schronisk i innych miejsc, gdzie można znaleźć ochronę.

Kontakt:

  • Telefon całodobowy: [505-142-669]